Vad gör ett aktieägaravtal speciellt?

Vad gör ett aktieägaravtal speciellt?

Vad gör ett aktieägaravtal speciellt?

En tydlig reglering av rättigheter och skyldigheter mellan ägarna till ditt företag i ett aktieägaravtal minimerar risken för konflikt och ökar arbetsglädjen. Att tidigt etablera grundläggande regler för vad som gäller er grundare emellan bygger tillit, får er grundare att arbeta mot samma mål och ökar möjligheterna för er att ta in riskkapital.

Aktieägaravtal är det avtal som reglerar vad som gäller för inflytande, vinstfördelning och ägande i företaget mellan de olika ägarna. Det är inte ett juridiskt krav att ett aktieägaravtal ska skrivas när du bildar ett bolag eller köper ett lagerbolag. När man bildar ett aktiebolag är det ett krav att man upprätta stiftelseurkund och bolagsordning, vilka bestämmer vad företaget får ha som verksamhet, samt grundläggande regler om hur stor styrelsen är, vem som får binda företaget juridiskt (firmatecknare).

De flesta aktiebolag med fler än en ägare väljer att skriva ett aktieägaravtal för att sätta ned vilka principer som ska styra företaget. Ni bör reglera följande tre centrala frågor i avtalet:

Aktieägande och optioner. Ett tufft men oerhört viktigt samtal att ta i grundarskaran tidigt är hur aktierna ska fördelas mellan grundarna. Om ni inte tar diskussionen dag 1 kan du senare hamna i en kostsam tvist om äganderätten till företaget. Det kan vara värdefullt att reservera10 % av aktierna till en pool för personaloptioner, så att du kan knyta till dig nyckelpersoner vid framtida rekryteringar. Det är också viktigt att täcka in frågor på oförutsedda händelser som påverkar ägandet, som t.ex. grundare/ägares sjukdom, död, skilsmässa, exit, eller liknande.
Roller och arbetsfördelning. Bestäm tydliga gränser när det gäller rapportering och beslutsfattande. Om det inte är tydligt vem som har rätt att fatta beslut kommer ni förlora både tid och pengar i den osäkerhet som uppstår. Ett misstag som företag ibland gör är att inkludera alla grundare och tidiga anställda i styrelsen. Håll styrelsen liten den första tiden och låt tongivande personer få faktiskt inflytande.
Överlåtelse av immateriella rättigheter (IP). Säkerställ att vilken IP företaget än utvecklar faktiskt ägs av företaget och inte er grundare. Om ni inte särskilt avtalar om överlåtelse mellan företaget och varje grundare, har inte företaget rätt att använda den produkt eller plattform som företaget har utvecklat. Avsaknad av överlåtelseavtal påverkar värdet av företaget mycket negativt.
Det är normalt att företag uppdaterar sitt aktieägaravtal några gånger under sin levnadstid, allt eftersom verksamheten växer, utvecklas och när företaget tar in nya aktieägare. En bra tumregel kan vara att ni grundare kommer överens om att ni ser över principerna för roller och arbetsfördelning, proportionen av aktieägandet, hur företaget använder sitt kapital årligen i samband med årsstämman. Se detta som en påminnelse om att hålla diskussionen levande och ha en öppen och rak dialog er grundare emellan.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.