Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort.

Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

  • har gått till en plats som ligger mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänstestället, och
  • är förenad med övernattning (00.00–06.00)

Traktamentets storlek

Det vanligaste upplägget när det gäller traktamente är att företaget betalar ersättning motsvarande de skattefria schablonbeloppen (framgår nedan). I kollektiv- och anställningsavtal kan dock andra regler gälla. Det är t ex vanligt att kollektivavtal ger anställda rätt till högre traktamenten än de skattefria schablonbeloppen. I dessa fall delas traktamentet upp i en skattefri och en skattepliktig del.

Traktamente – tjänsteresor inom Sverige

Belopp

Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp. Eventuellt traktamente som överstiger maximibeloppet räknas som skattepliktig lön.

För inkomståret 2017 är maximibeloppet 220 kr. För inkomståret 2018 har maximibeloppet höjts till 230 kr.

Maximibeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente. Efter två år reduceras traktamentet ytterligare.

Hel eller halv dag

Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl 12.00. Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl 19.00.

I annat fall räknas resdagarna som halva dagar. För halva dagar har den anställde rätt till ett halvt skattefritt traktamente, dvs 110 kr under inkomståret 2017 (115 kr för 2018).

En tjänsteresa börjar på tisdag kl 13.30 och slutar på fredag kl 17.00. Högsta schablonberäknade skattefria traktamente blir då:

Helt maximibelopp onsdag och torsdag, 2 x 220 kr = 440 kr
Halvt maximibelopp tisdag och fredag, 2 x 110 kr = 220 kr
Summa maximibelopp = 660 kr

En annan tjänsteresa påbörjas tisdag kl 10.00 och slutar på fredag kl 20.00. Högsta schablonberäknade skattefria traktamente blir då:

Helt maximibelopp tisdag–fredag, 4 x 220 kr = 880 kr
Summa maximibelopp = 880 kr

Nattraktamente

Istället för att betala de faktiska logikostnaderna (vanligen i form av en hotellräkning) kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattrakta­mente under tjänsteresan. Definitionen av natt är tiden mellan 00.00 och 06.00. Att betala ut detta kan bli aktuellt när den anställde övernattar hos någon släkting eller kompis, eller kanske bor i sin husvagn, sin husbil eller sitt tält vid tjänsteresor.

Skattefritt nattraktamente är ett halvt maximibelopp, dvs 110 kr per natt inkomståret 2017 (115 kr för inkomståret 2018).

Tremånadersreduktion

Efter tre månaders vistelse på en och samma ort reduceras det skattefria dagtraktamentet, eftersom man kan utgå från att levnadskostnaderna sjunker vid en längre vistelse på en och samma ort. Notera att nattraktamentet inte behöver reduceras även om tjänsteresan är längre än tre månader.

Efter tre månader kan arbetsgivaren därför bara betala ut 70% av maximibeloppet i skattefritt traktamente. För inkomståret 2017 ger 70% x 220 = 154 kr (161 kr för 2018).

Tvåårsreduktion

När en tjänsteresa på en och samma förrättningsort pågått längre tid än två år kan den anställde få 50% av maximibeloppet skattefritt vid en tjänsteresa inom Sverige, dvs 110 kr/dag inkomståret 2017 (115 kr för 2018).

Fria måltider = reducerat traktamente

Om den anställde i samband med en tjänsteresa får måltider betalda av arbetsgivaren eller någon annan (på grund av sitt arbete), ska det skattefria traktamentet reduceras. Den anställde har då inte haft någon ökning av sina levnadskostnader och har därför inte rätt till fullt skattefritt traktamente.

Reduktion görs i princip för alla slags fria måltider. Undantaget är mat som serveras på allmänna kommunikationsmedel, t ex mat på flyg och tåg. För sådana måltider, som ingår i biljett­priset för resan, behöver inte någon reduktion av traktamentet göras.

Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med bestämda belopp. För inkomståret 2017 har Skatteverket fastställt följande reduktionsbelopp för fria måltider vid tjänsteresor inom Sverige:

  • Frukost, lunch och middag ger reducering med 198 kr (207 kr för 2018)
  • Lunch och middag ger reducering med 154 kr (161 kr för 2018)
  • Lunch eller middag ger reducering med 77 kr (80 kr för 2018)
  • Frukost ger reducering med 44 kr (46 kr för 2018)

(Beloppen ovan gäller vid fullt traktamente, dvs 220 kr (230 kr för 2018). Vid reducerat traktamente är reduktionerna lägre.)

Kenneth blir i samband med en tjänsteresa bjuden på en middag av en leverantör. Han har i samband med denna tjänsteresa rätt att få ut två hela dagtraktamenten (2 x 220 = 440 kr).

Eftersom Kenneth har blivit bjuden på en middag reducerar arbetsgivaren det skattefria traktamentet med 77 kr. Kenneth får alltså 363 kr (220 + 220 – 77) i skattefritt traktamente.

Utlandstraktamente

Med utlandstraktamente menas det skattefria traktamente som en anställd kan få vid tjänsteresor utomlands.

Grundreglerna lika som vid resor inom Sverige

Vid tjänsteresor utomlands gäller samma grundregler för skattefria traktamenten som för inrikes tjänsteresor. Resan måste alltså vara förenad med övernattning och göras till en ort belägen minst 50 km från tjänstestället och den anställdes bostad. Dessutom gäller reglerna om hela och halva dagar samt reglerna om reducering av traktamentet vid längre tjänsteresor och vid fria måltider.

Lokal tid

Observera att vid tidberäkningen gäller lokal tid för respektive land, dvs vistelsetiden beräknas med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort. Detta gäller även om man passerar datumzoner under resan. Tid på flyg och båt samt internationella flygplatser räknas inte med.

Erika påbörjar en tjänsteresa i Sundsvall kl 04.00. Hon kör bil till Arlanda och flyger därifrån kl 12.30. Kl 14.40 mellanlandar hon i Amsterdam och flyger vidare mot USA kl 15.50. Kl 17.50 lokal tid (klockan är då 23.50 i Sverige) landar hon i New York och tillbringar resten av dagen och natten där.

Mellan kl 06.00 och 24.00 har Erika tillbringat:

– 6 timmar och 30 minuter i Sverige (06.00–12.30)
– 6 timmar och 10 minuter i USA (17.50–24.00)

Notera att tiden på flygplatsen i Amsterdam inte tas med i beräkningen alls.

Erika har alltså tillbringat största delen av dagen i Sverige och kan därför få skattefritt traktamente med högst 220 kr för den här dagen.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.