Svenska internationella företag

Svenska internationella företag

Svenska internationella företag

Näringslivet i Sverige är i hög grad internationellt, till och med globalt. Många företag säljer inte bara sina varor och tjänster till andra länder utan har också mycket av sin verksamhet utomlands. År 2015 fanns det drygt 3 000 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Totalt sett hade dessa koncerner ungefär 2 miljoner anställda varav 1,4 miljoner var anställda utomlands. Merparten av dessa företags omsättning, 60 procent, härstammar från utlandet.

Näringslivet har blivit allt mer globaliserat. Fram tills slutet av 1990-talet hade svenska företag med dotterbolag i utlandet fortfarande fler anställda i Sverige än utomlands. Idag har sådana internationella svenska företagmer än tre gånger så många anställda i utlandet jämfört med i Sverige.

Över tid har det skett en viss minskning av antalet anställda i Sverige inom dessa företag. Den stora förändringen är dock att det blivit väsentligt fler anställda i andra länder. Bara mellan år 2000 och 2015 ökade antalet anställda utomlands med 50 procent. Tjänstesektorn har svarat för majoriteten av ökningen. Att antalet anställda i Sverige har minskat under samma period förklaras framförallt av minskningar inom tillverkningsindustrin.

Under 2015 var runt 56 procent av de anställda utomlands stationerade inom Europa, en fjärdedel var anställda i Nord- och Sydamerika och cirka 17 procent var anställda i Asien. Flest anställda hade de svenska koncernerna i USA och Tyskland.

Att antalet anställda varierar mellan enskilda år beror inte främst på att befintliga företag anställer och säger upp personal. En viktigare faktor är att koncernernas struktur och ägande förändras över tid. Bolag säljs och köps upp, fusioner genomförs och vissa bolag försvinner helt från statistiken när de läggs ner. Även denna process visar på den höga grad av internationalisering som stora delar av näringslivet i Sverige uppvisar idag.

De internationella svenska företagen är i många fall väldigt stora. De allra största koncernerna omsätter flera hundra miljarder kronor om året. I sådana fall härstammar ofta endast några få procent av den totala omsättningen från den svenska marknaden. Även när man ser till samtliga koncerner med dotterbolag utomlands, det vill säga också inkluderar lite mindre företag, är utlandsmarknaden totalt sett större än den svenska. År 2015 härrörde 60 procent av omsättningen i dessa koncerner från utlandet (klicka på det mindre diagrammet för fler detaljer).

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.