Styrelse och vd – ekonomisk förening

Styrelse och vd – ekonomisk förening

Styrelse och vd – ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska ha en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Föreningens styrelse kan också utse en verkställande direktör.

Styrelseledamöterna

Styrelsen i en ekonomisk förening ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Den utses av föreningsstämman.

Styrelseledamöterna, suppleanterna eller vd:n ska

 • vara minst 18 år
 • vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
 • inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Bolagsspecialisten bevakar att föreningen har en behörig styrelse registrerad. Har föreningen inte det, kan den riskera tvångslikvidation, alltså att vi beslutar att avsluta föreningen.

Styrelseordföranden

Styrelsen ska utse en styrelseordförande. Det kan också vara föreningsstämman som ska utse styrelseordföranden om det är bestämt så i stadgarna. Han eller hon leder arbetet i styrelsen, bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter och ser till att styrelsesammanträden hålls.

Välja styrelse

Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Denna löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår.

En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod. Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som går in i deras ställe. Detta sker, om inte annat är beslutat, efter styrelseordförandens bestämmande.

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen uppgifter varierar beroende på föreningens storlek och om en verkställande direktör är utsedd. Styrelsen

 • beslutar om firmateckningen
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • företräder föreningen
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • ansvarar för att skatter betalas in i tid
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • anmäler ändringar i föreningen.

Om en förening inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. Läs mer om detta på sidan Särskild delgivningsmottagare.

Verkställande direktör

I ekonomiska föreningar kan styrelsen utse en verkställande direktör. Föreningen kan också utse en eller flera vice verkställande direktörer. Den vice verkställande direktören är suppleant för den verkställande direktören.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.