Starta europabolag med Bolagsspecialisten

Starta europabolag med Bolagsspecialisten

Starta europabolag med Bolagsspecialisten

Ett europabolag kan bildas på fem olika sätt. Gemensamt för alla sätt är att bildandet måste genomföras av redan befintliga nationella juridiska personer, alltså företag eller föreningar.

Så här kan europabolag bildas. Fysiska personer kan inte vara stiftare.

  • Publika aktiebolag hemmahörande i minst två olika medlemsstater kan fusioneras till ett europabolag. Fusion kan ske antingen genom att ett eller flera bolag går upp i ett annat (absorption) eller genom att två eller flera bolag förenas genom att bilda ett nytt bolag (kombination). I det så kallade fusionsdirektivet finns bestämmelser om den revisors- och myndighetskontroll som ska göras i samband med fusionen.
  • Två eller flera privata eller publika aktiebolag kan tillsammans bilda ett holdingbolag i form av ett europabolag. En förutsättning är att minst två av bolagen omfattas av olika medlemsstaters lagstiftning eller att de sedan minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat. De deltagande bolagens aktieägare ska godkänna förslaget till bildandet av holdingbolaget och förslaget ska granskas av en eller flera oberoende experter (revisorer) och offentliggöras i enlighet med de aktuella medlemsstaternas lagstiftning.
  • Två eller flera bolag kan skapa ett gemensamt dotterbolag i form av ett europabolag. Även i detta fall krävs att minst två av bolagen omfattas av olika medlemsstaters lagstiftning eller att de sedan minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.
  • Ett nationellt publikt aktiebolag som sedan minst två år har ett dotterbolag som omfattas av lagstiftningen i en annan medlemsstat kan ombildas till ett europabolag.
  • Ett europabolag kan självt bilda ett eller flera dotterbolag i form av europabolag.

Endast aktiebolag som har säte och huvudkontor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i bildandet av europabolag. I vissa fall kan en medlemsstat bestämma att ett aktiebolag som inte har huvudkontor inom EES ändå får delta i bildandet av ett europabolag.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.