Skatteplaneringstips – Jobbskatteavdrag, Räntefördelning

Skatteplaneringstips – Jobbskatteavdrag, Räntefördelning

Skatteplaneringstips – Jobbskatteavdrag, Räntefördelning

Jobbskatteavdraget gör att många förvärvsarbetare betalar historiskt sett låg skatt. Beräkningen av jobbskatteavdraget är komplicerad. Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats. Beräkningen kommer inte att redovisas här.

Det är enklare om du tar en titt på följande tabeller:

Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag % av inkomsten
100 000 9496 9,5
150 000 12 439 8,3
200 000 15 764 7,9
250 000 19 090 7,6
300 000 22 415 7,5
350 000 25 709 7,4
400 000 25 994 6,5
500 000 25 994 5,2

Ju mindre du tjänar, desto större procent är således jobbskatteavdraget av din inkomst.

Utökad skattereduktion för ålderspensionärer

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdraget för dig som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år är:

  • 20 % av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
  • 5 % av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr

Tak för jobbskatteavdraget

Om du har både anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet läggs dessa ihop vid beräkning av jobbskatteavdraget.

Obs! Det är bara inkomst av aktiv näringsverksamhet som ger underlag för jobbskatteavdrag.

Tips  – Räntefördelning

Genom positiv räntefördelning kan du lägga den del av vinsten i din enskilda firma som anses bero på kapitalet du har satsat som kapitalinkomst istället för som näringsinkomst.

Negativ räntefördelning innebär enkelt uttryckt att du beskattas för en fiktiv ränta som om du lånat pengar från ditt företag. Denna ränta får du avdrag för i inkomstslaget kapital samtidigt som du beskattas för motsvarande belopp i inkomstslaget näringsverksamhet.

När lönar det sig att använda positiv räntefördelning?

  • För +65-åringar är det bättre att låta bli räntefördelningen.
  • För övriga som inte betalar statlig skatt kan räntefördelningen innebära högre skatt än vid beskattning i näringsverksamheten. Men även om räntefördelningen ger litet lägre skatt kan det ändå vara bättre att låta bli att räntefördela på grund av att du med räntefördelning får en lägre pensions- och sjukpenninggrundande inkomst.
  • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, lönar det sig att använda räntefördelning.

Obs! Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten. Detta kallas negativ räntefördelning och är tvingande.

När lönar det sig att använda negativ räntefördelning?

  • För ungdomar och ålderspensionärer är det bra med negativ räntefördelning
  • För övriga som inte betalar statlig skatt kan negativ räntefördelning innebära lägre skatt. Dessutom får du en högre pensions- och sjukpenninggrundande inkomst.
  • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, är negativ räntefördelning ofördelaktigt.

Obs! Negativ räntefördelning ska göras om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor.

Kapitalunderlaget för räntefördelning

För den som väljer att utnyttja positiv räntefördelning är det en fördel att kapitalunderlaget är så stort som möjligt. Räntefördelningsbeloppet beräknas ju till fördelningsräntan multiplicerat med kapitalunderlaget vid årets början.

Obs! Räntefördelningen ska beräknas utifrån tillgångar och skulder vid föregående beskattningsårs utgång. Det finns en hel del tips på hur du får ett så högt kapitalunderlag som möjligt.

Tanken bakom räntefördelning

Systemet med räntefördelning jämställer i stort sett företagsformerna aktiebolag med enskild näringsverksamhet när det gäller beskattningen av inlånade eller satsade medel i företaget. Räntefördelningen gör nämligen att den del av företagets vinst som beror på de inlånade eller satsade medlen, och som alltså inte beror på delägarens arbetsinsats, beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % kapitalskatt.

Räntesats – beräkning

För att få fram det positiva räntefördelningsbeloppet multiplicerar du kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus 6%. Räntesatsen för negativ räntefördelning är statslåneräntan plus en procentenhet.

Obs! Du får spara positiva räntefördelningsbelopp om du vill.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.