Skatteplaneringstips för firma – Aktiv och passiv näringsverksamhet, Kvittning

Skatteplaneringstips för firma  – Aktiv och passiv näringsverksamhet, Kvittning

Skatteplaneringstips för firma – Aktiv och passiv näringsverksamhet, Kvittning

Det lönar sig i princip alltid att betraktas som aktiv näringsidkare och inte som passiv. Där är särskilda krav som behöver vara uppfyllda för att bli betraktad som aktiv näringsidkare.

Tredjedelsregeln

Du anses ha en aktiv näringsverksamhet om du ägnar sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som går åt till en vanlig anställning på heltid. Skatteverket anser att en heltid motsvarar 1500 timmar, så då motsvarar tredjedelstiden 500 timmar per år.

Fördelarna med att bli betraktad som aktiv näringsidkare är följande:

1. Endast underskott i aktiv nystartad näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster.

2. Egenavgifterna är ofta lägre än den särskilda löneskatten.

3. Det är endast egenavgifter som har en femprocentig nedsättning. Någon motsvarande nedsättning finns inte för särskild löneskatt.

4. Det är bara i aktiv näringsverksamhet som du får göra avdrag för pensionssparande.

5. Jobbskatteavdragsgrundande.

6. Det är bara överskottet i aktiv näringsverksamhet som är pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst.

Skatteplaneringstips för firma  – Kvittning

Underskott i en enskild näringsverksamhet kan hanteras på olika sätt beroende på om företaget är nystartat eller inte.

Förutsättningar för kvittning:

1. Överskott och underskott i olika delverksamheter i den enskilda firman får fritt kvittas mot varandra.

2. Underskott kan rullas framåt och kvittas mot framtida överskott i näringsverksamheten, utan tidsbegränsning. Detta kallas rullning.

3. Underskott i nystartad aktivt bedriven näringsverksamhet kan kvittas mot förvärvsintäkter (tjänst och handelsbolag) under de fem första åren – möjlighet till marginalskatteplanering.

4. Ett slutligt underskott i en enskild firma kan utnyttjas till 70 % och får fördelas på en treårsperiod.

Kvittning mot andra förvärvsinkomster

Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster, dvs. inkomst av tjänst och inkomst från andra näringsverksamheter.

Villkor

Kvittningsrätten gäller bara:

1. Nystartad aktivt bedriven verksamhet (under de fem första åren)

2. Aktiv näringsverksamhet (detta är ett av skälen till att du ska försöka bli betraktad som aktiv)

3. Om du inte direkt eller indirekt (i exempelvis aktiebolagsform) bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade detta företag.

4. De första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Högst 100 000 kr

Du får kvitta högst 100 000 kr per år i underskott för vart och ett av de fem åren. Har du större underskott ett visst år måste du rulla det överskjutande underskottet vidare och antingen kvitta det mot framtida överskott i näringsverksamheten eller också kan du kvitta det överskjutande beloppet ett kommande år under förutsättning att det året visar ett underskott.

Allmänt avdrag

Rent tekniskt görs kvittningen så att underskottet får dras av som ett allmänt avdrag i inkomstdeklarationen.

Slutligt underskott i nystartad verksamhet

Huvudregeln vid slutligt underskott (kvarvarande underskott när verksamheten upphör) är att detta dras av som kapitalförlust. Om företaget upphör inom 5 år från starten kan dock även det slutliga underskottet kvittas mot andra förvärvsinkomster.

Rullning bättre än kvittning

För de näringsidkare som har underskott men som så småningom går med vinst, är rullningen mer gynnsam än kvittning mot tjänst. För det första får du spara underskottet hur länge som helst. För det andra räknas underskottet av inte bara mot skatten, utan även mot egenavgifterna, vilket ger en högre avdragseffekt. Man kan räkna med att rullning ger 25-35 procentenheter bättre effekt än kvittning mot tjänst.

Rullningen framåt mot framtida vinster får du göra under ett obegränsat antal år. Obs! Hela underskottet måste rullas vidare. Hela underskottet måste tas upp.

Slutligt underskott

Om det finns en förlust kvar när företaget avvecklas, får du dra av 70 % av det sammanlagda kvarvarande underskottet. Detta slutliga underskott dras av som kapitalförlust i inkomstslaget kapital och ger där 30 % skattereduktion. Den totala skattereduktionen blir därmed 70 % x 30 % = 21 %.

Obs! Om du inte har betalat in tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja hela den här skattereduktionen under ett enda år, får du dela upp avdraget på högst 3 år.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.