Samfällighetsförening med Bolagsspecialisten

Samfällighetsförening med Bolagsspecialisten

En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att förvalta objekt som är till nytta för flera fastigheter. Objekten kan vara både mark och anläggningar. En gemensam mark kallas samfällighet och gemensamma anläggningar kallas gemensamhetsanläggningar.

Exempel på objekt en samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

I samfällighetsföreningen är ägarna av deltagande fastigheter ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel en parkeringsplats.

Varför samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Om man väljer att inte bilda en samfällighetsförening förvaltas samfälligheten/gemensamhetsanläggningen istället genom så kallad delägarförvaltning, där alla delägare måste vara överens för att fatta ett beslut.

Så bildas en samfällighetsförening

Lantmäteriet hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar. Föreningen bildas vid sammanträde med de blivande delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. Samfällighetsförening registreras genom en lantmätare som på föreningens uppdrag skickar handlingar, stadgar och protokoll från bildande sammanträde, till Samfällighetsföreningsregistret för registrering. Efter registreringen blir föreningen en juridisk person med ett organisationsnummer.

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Senast då måste du anmäla verklig huvudman:

  • Befintliga företag och föreningar måste anmäla senast den 1 februari 2018.
  • Företag och föreningar som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.