Revisor – filial med Bolagsspecialisten

Revisor – filial med Bolagsspecialisten

Revisor – filial med Bolagsspecialisten

I de fall filialen måste ha en revisor ska han eller hon granska filialens redovisning och den verkställande direktörens förvaltning.

Revisor eller inte?

Många filialer behöver inte ha någon revisor. Men filialer som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

  • fler än  3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Filialer som driver finansiell verksamhet enligt filiallagen måste alltid ha revisor. För dessa kan det också krävas att revisorn är auktoriserad.

Filialens revisor måste vara godkänd eller auktoriserad. Det är den svenska Revisorsinspektionens beslut om auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag som gäller.

Till skillnad mot övriga företagsformer finns inga gränser avseende storleken som talar om när det krävs en auktoriserad revisor.

Revisionsbolag – huvudansvarig revisor

Ett revisionsbolag kan utses till revisor. Men då måste ni samtidigt utse en huvudansvarig revisor och anmäla det till Bolagsverket. Revisionsbolaget ska vara ett svenskt företag som driver revisionsverksamhet och som uppfyller kraven i revisorslagen. Företaget får exempelvis inte vara i konkurs eller likvidation.

Utländsk revisor

Om filialen vill registrera en utländsk revisor (bosatt inom EES) måste han eller hon uppfylla vissa krav. Revisorn ska ha:

  • ett utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i stat inom EES.
  • genomgått ett särskilt lämplighetsprov hos Revisorsinspektionen.

Ni måste skicka in handlingar som styrker att revisorn uppfyller dessa krav för att vi ska kunna registrera ärendet.

Egen avgång som revisor

Om du är revisor i en filial kan du själv avgå från det uppdraget. En revisor i en filial väljs inte på en viss mandattid. Det innebär att den avgående revisorn inte behöver lämna någon redogörelse för de iakttagelser som han eller hon gjort vid sin granskning under tiden som revisor i filialen. Egen avgång som revisor kostar ingenting. Anmäl genom att skicka in blanketten Egen avgång, nr 890 .

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.