Revision med rim och reson

Revision med rim och reson

Revision med rim och reson

Företagarna välkomnar att regeringen avfärdar förslaget om återinförd revisionsplikt. Framgent bör gränsvärdena för revisionsplikt höjas, anser Företagarna.

I en rapport i höstas granskade Riksrevisionen slopandet av kravet på revision för de minsta företagen 2010 och utvecklingen sedan dess. Riksrevisionen föreslog då att revisionsplikten ska återinföras. Nu har regeringen i en skrivelse gett sin bedömning – och avfärdar förslaget om återinförd revisionsplikt.

– Det är ett välkommet besked som regeringen ger. Sverige har bland de lägsta gränserna för revisionsplikt i EU även efter reformen 2010, och Riksrevisionen visade inga tungt vägande skäl varför en återinförd revisionsplikt för de minsta företagen skulle vara gynnsamt, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Det är ett välkommet besked som regeringen ger. Sverige har bland de lägsta gränserna för revisionsplikt i EU även efter reformen 2010.

Fler jobb efter slopad revisionsplikt

I mars anordnades ett seminarium i riksdagen där bland andra Företagarna, Svenskt Näringsliv och FAR lade fram sina ståndpunkter i frågan. Såväl riksrevisor Helena Lindberg som FAR:s generalsekreterare Dan Brännström uppgav i diskussionerna att man inte såg det som lämpligt att återinföra revisionsplikten så som den såg ut före reformen 2010. En forskningsrapport från Handelns Utredningsinstitut, HUI, presenterades också vid seminariet, som visar att den slopade revisionsplikten lett till fler jobb i de berörda bolagen.

Vid seminariet deltog Patrick Krassén från Företagarna. Han visade bland annat att en återinförd revisionsplikt skulle kräva åtminstone 1 000 nya revisorer – vilket blir svårt att åstadkomma, då antalet revisorer gått ner de senaste åren. Mellan 2015 och 2017 minskade antalet revisorer som hade uppdrag för minst ett bolag med elva procent, samtidigt som det genomsnittliga antalet reviderade bolag per revisor ökade från 52 till 66 under samma period.

Vid en återinförd revisionsplikt för alla aktiebolag skulle det med en sådan gräns krävas minst 1 000 nya revisorer. I dag har vi 2500–3000 aktiva granskande revisorer, och trenden är nedåtgående.

– FAR bedömer att en enskild revisor kan hantera max 200 bolag, om det handlar om mindre bolag. Vid en återinförd revisionsplikt för alla aktiebolag skulle det med en sådan gräns krävas minst 1 000 nya revisorer. I dag har vi 2500–3000 aktiva granskande revisorer, och trenden är nedåtgående. Man måste utgå från verkligheten, och den visar att det inte är praktiskt möjligt, säger Patrick Krassén.

Revisionsplikt kommer inte åt brottslighet

I Riksrevisionens rapport lyfts brottslighet med företag som verktyg fram som en risk, vilket även Ekobrottsmyndigheten berörde vid det nämnda seminariet. Dock konstateras, vilket även framhölls vid seminariet, att revisionsplikt inte löser problemet med brottslighet bland företag.

– Revision är ett viktigt verktyg i många bolag, men det ska vara frivilligt. Regeringen tar i sin skrivelse upp just de argument som Företagarna har framfört och hamnar i rätt slutsats. Framgent bör gränsvärdena för revisionsplikt höjas, så som riksdagen har tillkännagivit för regeringen, och grov brottslighet där företag används hanteras med andra verktyg, säger Patrick Krassén.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.