Offentliga sektorns utgifter

Offentliga sektorns utgifter

Offentliga sektorns utgifter

Den offentliga sektorn finansieras till största del av skatter. Det rör sig om mycket stora belopp, motsvarande nära halva Sveriges BNP. Den största andelen av dessa utgifter går till socialt skydd men en stor del går också till offentlig förvaltning, sjukvård och utbildning.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett system som används för att beskriva den offentliga sektorns olika utgiftsområden. För svensk del inbegriper offentlig sektor staten, kommunerna och landstingen. I systemet används tio huvudgrupper: allmän offentlig förvaltning, försvar, samhällsskydd och rättsskipning, näringslivsfrågor, miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet, kultur och region, utbildning och socialt skydd.

Den största av dessa huvudgrupper utgörs för svensk del av socialt skydd som främst inkluderar olika typer av transfereringar, exempelvis sjuk- och arbetslöshetsersättningar och pension. Två andra stora utgiftsområden är utbildning och sjukvård.

På det stora hela har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket under det senaste decenniet. Även om skattetrycket varierat en del under denna tid har prioriteringarna mellan de olika offentliga verksamheterna sett ungefär likadana ut. Sett från mitten av 1990-talet har dock de offentliga utgifterna minskat som andel av BNP i takt med att ekonomin återhämtade sig från 1990-talskrisen. Detta återspeglas i diagrammet ”Utveckling av de offentliga utgifterna”. Där redovisas också hur utvecklingen sett ut för enskilda områden som exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård.

För att se riktigt stora skillnader måste man istället gå ända tillbaka till slutet på 1950-talet, innan den stora expansionen av offentlig sektor och transfereringssystemen hade ägt rum. Det var nämligen denna expansion som radikalt förändrade inriktningen på de offentliga utgifterna. Från att ha utgjort 10 procent av en skattekrona vid slutet av 1950-talet har utgifterna för ”Socialt skydd” idag vuxit till cirka 40 procent.

Som alla system har COFOG sina brister, men det skänker ändå en viktig överblick som annars hade varit svår att få. Idag används COFOG av en lång rad länder, däribland Sverige, och vi kan därför skapa en ganska bra bild av hur skattemedel används i Sverige och jämföra med andra länder.

I tabellen nedan redovisas mer detaljerad information om vad som ingår under de olika utgiftposterna. Till exempel kan man se att den största delposten under Socialt skydd utgörs av Ålderdom. I denna ingår ålderspension, kostnader för äldreomsorg, hemtjänst etc. En annan stor post är Sjukdom och funktionshinder där bland annat kostnader för sjukersättning ingår. För en ännu mer detaljerad förteckning över vad som ingår i de olika posterna hänvisas till statistikavdelning.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.