Nystartade företag efter näringsgren

Nystartade företag efter näringsgren

Nystartade företag efter näringsgren

För varje nystartat företag inom industrisektorn startas fem inom tjänstesektorn. Så har det sett ut sedan mätningarna påbörjades år 1993. Så var även fallet under 2016.

År 2016 startades knappt 59 000 företag inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industrinäringarna uppgick år 2015 till drygt 10 000 företag.

Värt att notera är att nystartade företag inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Dessutom finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till allt eftersom statistiken har förbättrats över åren. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.