Nya revisionsberättelsen – detta gäller

Nya revisionsberättelsen – detta gäller

Nya revisionsberättelsen – detta gäller

Revisionsberättelsen är slutprodukten av revisorns granskning och en kvalitetsstämpel på ditt företags räkenskaper. För räkenskapsår som avslutats 31 december 2016 eller senare gäller nu nya regler för hur en revisionsberättelse ska utformas och vad den ska innehålla. Här reder vi ut vad som gäller.Syftet med de nya reglerna är att revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagets intressenter. Förändringarna är olika beroende på vilken storlek det reviderade bolaget har. Vissa av dem gäller alla företag, stiftelser och föreningar som vill ha en revision, medan några av förändringarna bara gäller bolag av allmänt intresse.

Förändringar som gäller alla företag

För de flesta bolag är förändringarna ganska blygsamma. Det handlar om en ny disposition där uttalandena kommer först, vilket är omvänt mot hur det var tidigare, samt att texten blir betydligt längre. För att korta ner revisionsberättelsen kan revisorn välja att hänvisa delar till RN:s hemsida. En annan nyhet är att revisorn kommer rapportera om så kallad ”annan information”, vilket kan vara information som ligger utanför årsredovisningen. Vad som är annan information är en tolkningsfråga som en policygrupp inom FAR (branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare) arbetar vidare med.

Förändringar som gäller företag av allmänt intresse

Utöver ovan nämnda förändringar ska revisorn i sin revisionsberättelse för bolag av allmänt intresse beskriva så kallade särskilt betydelsefulla områden (SBO). Kort handlar det om att revisorn ska identifiera och beskriva riskområden samt hur revisorn hanterat dessa risker i sin granskning. Revisorn ska i sin rapportering även beskriva varför det är en SBO och vart i årsredovisningen det går att läsa om detta område. I förkommenade fall (enligt EU) ska dessutom en redogörelse finnas för de viktigaste iakttagelserna från granskningen. I teorin är detta så långt ifrån ett standarddokument man kan komma, vilket känns som en spännande både för företagen, intressenter och oss revisorer.

Vad innebär förändringarna för företagen?

För alla företag:

  • Med den nya dispositionen blir revisionsberättelsen lättare att läsa,
  • mer informativ,
  • mer tydlig.

För företag av allmänt intresse:

  • Att riskerna och det som gjorts i samband med granskningen lyfts fram på ett tydligt sätt i revisionsberättelsen ökar transparensen avsevärt och blir en intressant jämförelse med företagets egna rapportering.

Ingen större skillnad föreligger alltså för de flesta företag, förutom smärre formaliaändringar. Det är framförallt bolagen av allmänt intresse som träffas av de stora förändringarna, med SBO:s i spetsen. Det återstår att se hur marknaden kommer att ta emot den nya revisionsberättelsen.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.