Låt företaget betala företagshälsovård och rehabilitering

Låt företaget betala företagshälsovård och rehabilitering

Låt företaget betala företagshälsovård och rehabilitering

Skatteplaneringstips i AB #19

För dig som är anställd i ditt egna aktiebolag finns många skattefria eller lågt beskattade förmåner att utnyttja om du behöver hälsovård och sjukvård.

Så här är reglerna:

  • Förmån av fri hälsovård och sjukvård som ges av den offentligt finansierade vården är en skattepliktig förmån för den anställde och en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.
  • Fri hälsovård och sjukvård som sker utanför den offentligt finansierade vården (dvs. då vårdgivaren inte får någon ersättning från försäkringskassan) är en skattefri förmån för den anställde, men arbetsgivaren får i regel inte avdrag för kostnaden.
  • Vård och behandlingskostnader som ingår i rehabilitering och förebyggande behandling är såväl en skattefri förmån för den anställde som en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.
  • Fri företagshälsovård är i regel också en skattefri förmån för den anställde och en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Som ni kan se ur den här sammanställningen är det bästa ur skattesynpunkt rehabilitering och företagshälsovård. Då får arbetsgivaren rätt till avdrag för kostnaden, utan att det uppstår någon skattepliktig förmån för den anställde.

Vad är företagshälsovård?

Det finns vissa allmänna definitioner, men de ger ingen vidare vägledning. Men det finns företag som specifikt mer eller mindre erbjuder komplett företagshälsovård. Obs! Man kan räkna med att de flesta tjänster som företagshälsovården utför blir skattefria för den anställde och avdragsgilla för arbetsgivaren. Bara det faktum att en faktura kommer från just företagshälsovården bör vara en fördel om Skatteverket eventuellt prövar frågan om förmån och avdragsrätt.

Vid kontakt med en företagshälsovård kan de anställda erbjudas en grundlig hälsoundersökning. De har också möjlighet att vid behov få kontakt med sjuksköterska, läkare eller sjukgymnaster. De som nått 45-50 år kan också erbjudas årliga hälsokontroller. Företagshälsovården kan vidare hjälpa till med recept, vaccinationer och enklare sjukvård.

Egentligen kan man säga att du går förbi den vanliga sjukvården och får privat rådgivning på företagets bekostnad. Detta är en oerhört värdefull förmån för de anställda. Många skjuter annars upp undersökningar av hälsan, men nu kan du snarare bli uppmuntrad till det samt om du har något problem få möjlighet att snabbare få kontakt med läkare, sjukgymnast osv.

Rehabilitering

En arbetsgivare har i regel full avdragsrätt för alla kostnader som läggs ned på rehabilitering, som ska leda till att en sjukskriven anställd ska kunna återgå i arbete. Som rehabilitering avses också behandlingar, som syftar till att en anställd ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Den här typen av arbetslivsinriktad behandling ger aldrig någon skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller oavsett hos vilken vårdgivare som behandlingen sker och i regel även om det i efterhand vid en prövning skulle visa sig att arbetsgivaren inte har rätt till avdrag för kostnaden.

Vad räknas som rehabilitering?

Som rehabilitering räknas alltid en behandling som ingår i ett rehabiliteringsprogram som arbetsgivaren eller försäkringskassan utformat.

Som exempel på avdragsgilla rehabiliteringsåtgärder kan nämnas behandling hos sjukgymnast, osteopat, kiropraktor eller naprapat, vård av missbrukare på behandlingshem och ryggträning på rygginstitut. Även kostnader som uppkommer efter avtal mellan arbetsgivare och vårdgivare som sjukgymnaster etc. där vårdgivaren inte enbart behandlar uppkomna skador, utan även ger de anställda förebyggande undervisning och råd i hur de ska undvika skador i arbetet, har av Skatteverket ansetts vara en rehabiliteringsåtgärd. Sådana kostnader är därmed avdragsgilla för arbetsgivaren och ger ingen förmån för de anställda.

Exempel på vårdförmåner

1. Försäkringspremier som bland annat täcker rehabåtgärder – avdragsgillt
2. Förebyggande friskvård (så länge förebyggande behandlingar lämnas av legitimerad sjukvårdspersonal, t.ex. sjukgymnast, kiropraktor eller osteopat) – avdragsgillt

Obs! Om behandlingar under punkt 2 inte skulle anses vara en rehabiliteringsåtgärd skulle den istället kunna anses som en personalvårdsförmån av friskvård. Är det fråga om friskvård är det dock en personalvårdsförmån som arbetsgivaren måste erbjuda alla sina anställda för att den ska vara en skattefri förmån för den anställde och en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Den ska dessutom ha ett mindre värde, vilket innebär att den inte kan ges alltför ofta.

Det är dock mycket svårt för Skatteverket att dra gränsdragningar i dessa fall.

Om den anställde befinner sig utomlands?

Det uppstår aldrig någon skattepliktig förmån för den anställde om arbetsgivaren betalar för hälso- och sjukvård, för läkemedel eller för tandvård utomlands, då kostnaderna uppkommer när en anställd befinner sig på tjänstgöring utomlands. Arbetsgivaren har också rätt till avdrag för de kostnader som uppstår vid sjukvård utomlands. Reglerna gäller oavsett vem som är vårdgivare.

Dock, om arbetsgivaren betalar för hälso- och sjukvård utomlands som lämnas till den anställde utan att det har samband med någon tjänsteresa, så blir vården en skattefri förmån för den anställde, men företaget får inte göra avdrag för kostnaden.

Vaccinationer

Vaccinationer som är en följd av tjänsten leder aldrig till att någon skattepliktig förmån uppstår för den anställde. Arbetsgivaren har rätt till avdrag för dessa. Även vaccin vid t.ex. influensaepidemier för att minska risken att den anställde blir sjuk är inte skattepliktiga.

Vissa kategorier av anställda undantas

Om en arbetsgivare betalar vårdkostnader m.m. för en anställd som inte omfattas av den offentligt finansierade vården har arbetsgivaren avdragsrätt för sina kostnader. Regeln gäller sådana anställda som inte är bosatta i Sverige och inte har rätt till vårdförmåner här.

Skattefri ögonoperation

Synkorrigerande ögonoperation räknas som sådan hälso- och sjukvård som är en skattefri förmån för den anställde om arbetsgivaren betalar. Det krävs att operationen utförs av en ögonläkare med specialistkompetens.

Arbetsgivaren får inte avdrag för operationskostnaderna.

Provrörsbefruktningar

Provrörsbefruktningar räknas till det skattefria området enligt Skatteverket men däremot inte skönhetsoperationer.

Sjukvårdsförsäkring oftast helt skattefri

Som en skattefri förmån räknas privat sjukvård som den anställde får genom att företaget för den anställdes räkning betalat premier för en sjukvårdsförsäkring. Detta gäller även företagare som är anställda av det egna aktiebolaget. Premiekostnaden är inte avdragsgill.

Försäkringen täcker i regel den anställdes kostnader för läkarvård, sjukhusvård, medicin, tandkirurgi, eftervård liksom resor och logi i samband med behandlingar hos privatläkare och på privatsjukhus.

Obs! Det förekommer att en viss del av premien som en arbetsgivare betalar för en sjukvårdsförsäkring ska tas upp som skattepliktig förmån av den anställde. Detta brukar i så fall försäkringsbolagen informera om.

Obs! Fördelen med en sjukvårdsförsäkring brukar framhävas av försäkringsbolagen vara att behövlig vård alltid kan ske snabbt. Som exempel nämns att operationsköer – som i den offentliga vården kan vara många månader – inte alls förekommer i samma utsträckning vid de privatsjukhus bolagen anlitar.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.