Koncernredovisning med Bolagsspecialisten

Koncernredovisning med Bolagsspecialisten

Koncernredovisning med Bolagsspecialisten

Här kan du läsa om vilka delar som ska ingå i en koncernredovisning och vad du bör tänka lite extra på innan du skickar in den till oss. 

Följande delar ska finnas med i en koncernredovisning

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • kassaflödesanalys
 • tilläggsupplysningar (noter).

Koncernens revisionsberättelse ska också skickas in.

En koncernredovisning ska innehålla ett fastställelseintyg, precis som vilken årsredovisning som helst för ett aktiebolag. Läs mer om fastställelseintyg i menyn.

Måste ni upprätta en koncernredovisning?

Ett moderföretag i en större koncern är som huvudregel skyldig att upprätta en koncernredovisning. I menyn hittar du sidan Större och mindre företag där du kan läsa om vilka koncerner som räknas som större.

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om dotterföretagen har ringa betydelse för kravet på en rättvis bild av ställningen och resultatet för koncernen. En koncernredovisning behöver bara upprättas då flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse för koncernen.

Tänk på att

 • Utgå från moderföretagets aktieinnehav vid bedömning om koncernförhållande föreligger.
 • Om en koncernredovisning inte upprättas, utan moderföretaget hänvisar till att koncernen är en mindre koncern, bör detta stå i tilläggsupplysningarna.
 • Om moderföretaget vill slippa upprätta en koncernredovisning i årsredovisningen ska det framgå att undantagsregeln enligt kap. 2 § årsredovisningslagen åberopas. Då måste också information om det moderföretag som upprättar koncernredovisning finnas med: företagsnamn, organisationsnummer och säte.
 • Varje moderföretag i en större underkoncern som inte upprättar en egen koncernredovisning ska själv skicka in ett exemplar av koncernredovisningen för en högre nivå i koncernen. Det räcker inte med att bara hänvisa till moderföretagets årsredovisning med koncernredovisning, utan varje större underkoncern måste skicka in en egen kopia tillsamman med den egna årsredovisning och revisionsberättelse.
 • Det ska finnas information om de företag som upprättar koncernredovisning för den största och den minsta koncern som företaget ingår i: företagsnamn, organisationsnummer och säte samt var man kan få moderföretagets koncernredovisning.
 • Vi godtar utländska företags koncernredovisningar på svenska, engelska, danska och norska.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.