Företagens storlek i Svergia

Företagens storlek i Svergia

Företagens storlek i Svergia

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företagmed mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag  med 0-49 anställda.

Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda. 2016 var det ca en miljon som var anställda i stora företag, se nedanstående tabell. Notera också att enmansföretag per definition inte har några anställda. Detta är dock inte samma sak som att ingen arbetar i företaget. En enskild näringsidkare räknas till exempel inte som anställd.

Antal företag och antal anställda per storleksklass

År 2016

Antal företag Antal anställda
Enmansföretag (0) 820 653 0
Mikroföretag (1-9) 248 830 621 271
Små företag (10-49) 33 401 643 433
Medelstora företag (50-249) 5 468 526 670
Stora företag > 250 1 029 968 817
Totalt 0 – > 250 1 109 381 2 760 191
De företag som här är inkluderade i näringslivet är privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Detta gör att offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon inte är inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom inom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.