Företag per bransch från Bolagsspecialistem

Företag per bransch från Bolagsspecialistem

Företag per bransch från Bolagsspecialistem

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstrukur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi. 

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag

Företag:En organisation eller en människa som bedriver näringsverksamhet, det vill säga bedriver försäljning av varor och/eller tjänster självständigt, yrkesmässigt och med vinstsyfte. Exempel på företag är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag.

inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade.

Företag per bransch, 2016

Antal Andel
Jordbruk, skogsbruk, fiske: 246 694 22
Fiske och vattenbruk 1 660 0
Jordbruk, skogsbruk 245 034 22
Industri: 158 323 14
Utvinning av mineral 694 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 107 0
Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 392 1
Tillverkning 50 970 5
Byggverksamhet 100 160 9
Tjänster: 698 578 63
Finans- och försäkringsverksamhet 18 775 2
Utbildning 25 542 2
Transport och magasinering 28 666 3
Hotell- och restaurangverksamhet 31 442 3
Vård och omsorg, sociala tjänster 36 200 3
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 37 879 3
Annan serviceverksamhet 50 545 5
Kultur, nöje, fritid 56 083 5
Informations- och kommunikationsverksamhet 58 106 5
Fastighetsverksamhet 58 653 5
Parti- och detaljhandel 122 643 11
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 174 044 16
Huvudgrupp saknas 5 786 1
Totalsumma 1 109 381 100

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.