Ekonomisk förening med Bolagsspecialisten

Ekonomisk förening med Bolagsspecialisten

Ekonomisk förening med Bolagsspecialisten

En ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Det finns inget som hindrar att föreningen också främjar andra intressen än rent ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar.

Storleken på den insats varje medlem ska betala kan variera från 1 krona och uppåt.

Medlemmar

Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Minst tre medlemmar krävs. En viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för föreningen.

stadgarna kan det öppna medlemskapet begränsas. Godtagbara begränsningar är till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Medlemmarna ska delta i den ekonomiska verksamheten. Medlemmarna kan till exempel delta som konsumenter, som leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen, eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt.

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Den ekonomiska risken är i princip begränsad till medlemsinsatsen.

Föreningsstämma

Varje år hålls föreningsstämma. På stämman bestämmer medlemmarna om föreningens angelägenheter. Vid årsstämman har varje medlem en röst, oberoende av insats. Undantag kan göras i föreningens stadgar. På stämman utser medlemmarna också styrelse och revisor.

Styrelse

Föreningens styrelse som ska bestå av minst tre personer företräder föreningen utåt samt ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur utse andra personer, till exempel en verkställande direktör, som får företräda den ekonomiska föreningen. Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen.

Vill ni starta en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningens hus ska det finnas minst tre lägenheten.

Vill ni starta ett kooperativ?

Om ni är några personer som vill starta ett företag tillsammans, kan ni starta ett kooperativ. Oftast satsar alla lika mycket ekonomiskt i ett kooperativt företag och de viktigaste besluten fattas gemensamt. Kooperativ är ingen egen företagsform.

Den vanligaste företagsformen för kooperativ är ekonomisk förening. Arbets- eller personalkooperativ startas och drivs inom nästan alla branscher, exempelvis hantverkskooperativ, arkitektkooperativ och daghemskooperativ. Hos Coompanion kan du som vill starta kooperativ få kostnadsfri rådgivning.

Kombinera olika företagsformer

Det kan ibland vara lämpligt att kombinera olika företagsformer. En ekonomisk förening kan bilda ett aktiebolag (dotterbolag) där en avgränsad verksamhet placeras.

En förening kan till exempel vilja starta en affärsverksamhet som inte passar att driva i föreningen. Verksamheten kan då läggas i ett bolag som föreningen äger, men som har en egen styrelse, personal och redovisning.

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2016 träder en del nya bestämmelser i kraft i och med lagen om ekonomiska föreningar. Syftet med den uppdaterade lagen är att förenkla och förbättra möjligheterna med att driva ekonomiska föreningar efter dagens förutsättningar.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.