Därför måste ditt bolag ha en aktiebok

Därför måste ditt bolag ha en aktiebok

Därför måste ditt bolag ha en aktiebok

Alla aktiebolag i Sverige ska ha en aktiebok – ett eget register över vilka som är aktieägare. Här får du veta vad den ska innehålla och vad som kan hända om bolaget inte har en aktiebok.

Vad ska aktieboken innehålla?

Aktieboken kan föras på olika sätt, till exempel i form av papper eller en elektronisk fil på datorn. Oavsett vilket, måste aktieboken innehålla vissa grundläggande uppgifter, här är de viktigaste:

  • Aktiernas nummer.
  • Ägarens namn och personnummer (eller organisationsnummer om det är ett bolag/förening) samt postadress.
  • Datum när ägaren infördes.

I vissa fall kan det även behövas ytterligare information, till exempel om det finns olika aktieslag eller om det i bolagsordningen finns begränsningar i hur aktierna får överlåtas.

Vem är ansvarig för aktieboken?

Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att föra aktieboken. Det innebär exempelvis att när någon anmäler en ägarförändring eller om bolaget ger ut nya aktier, så ska aktieboken omedelbart uppdateras. Styrelsen är inte skyldig att själv undersöka om något har ändrats. Det är den enskilde aktieägaren som ska anmäla förändringen till styrelsen. Ägarhistoriken ska sparas i minst tio år efter bolagets upplösning.

Aktieboken registreras inte hos Bolagsverket. Man måste dock komma ihåg att uppgifterna i aktieboken är offentliga och att vem som helst har rätt att få titta i den.

Varför är det viktigt att ha en aktiebok?

Styrelsens ansvar för aktieboken är värt att ta på allvar. I aktiebolagslagen finns nämligen regler om straffansvar i form av böter och, i extremfall fängelse, för den som missköter uppgiften. Det är också aktieboken som avgör vem som har rätt att rösta på bolagsstämma eller få del av beslutad vinstutdelning.

Det är tyvärr ganska vanligt att bolag har dålig koll på sin aktiebok. Förutom risken för straffansvar kan det också innebära stora praktiska problem om man vill sälja bolaget eftersom det då är oklart vem som äger bolaget.

Tips…
Många företagare har köpt sitt bolag i form av ett färdigt lagerbolag. I samband med köpet ska man ha fått en pärm med alla viktiga bolagshandlingar, däribland aktieboken. Ett tips är att börja med att leta i den pärmen om man inte vet var aktieboken finns.

Aktiebrev visar ägarskap av aktier

Det är också mycket viktigt att ha ordning på om bolaget har utfärdat några fysiska aktiebrev. Aktiebrevet i sig medför nämligen att innehavaren normalt sett ska anses som ägare till aktien. Köparen har rätt att få aktiebrevet i sin hand. Det är därför inte att rekommendera att man säljer aktier utan att ha kontroll på om det finns aktiebrev och var de i så fall förvaras. Om det inte går att hitta aktiebreven kan man ansöka hos Bolagsverket om att de ska dödas. Det tar dock ganska lång tid, drygt ett år.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.