Bankintyg – aktiebolag med Bolagsspecialisten

Bankintyg – aktiebolag med Bolagsspecialisten

Bankintyg – aktiebolag med Bolagsspecialisten

När du ska starta ett aktiebolag behöver vi ett bankintyg från din bank. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt.

Bankintyget kan utfärdas av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det ska vara på svenska eller översatt till engelska.

Ett bankintyg ska vara i original med bankens namn och telefonnummer. Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två banktjänstemän samt innehålla namnförtydligande för dessa. Intyget bör även innehålla bankens stämpel och organisationsnummer.

Bankintyget ska innehålla

  • insatt belopp
  • det förslag till företagsnamn som du lämnat i anmälan om nyregistrering, till exempel ”Extravagansa mode AB under bildande”
  • vilket datum beloppet betalades
  • kontonummer för det konto där betalningen för aktierna sattes in.

Det ska också visa

  • att beloppet är betalning för aktier i ett aktiebolag som är bildat eller ska bildas
  • om uttag har skett och i så fall när det först skedde.

Om du inte ska betala någon del av aktiekapitalet kontant utan med apportegendom, ska bankintyget bara omfatta den delen som betalas kontant. Hur du betalar ska stå i stiftelseurkunden.

Om det är bestämt i stiftelseurkunden att ett högre belopp ska betalas än aktiekapitalet, kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Hur skickar jag in bankintyget?

I en e-tjänst

Om du använder vår e-tjänst på verksamt.se eller Företagsärenden för ombud för att starta aktiebolaget, kan vissa banker lämna bankintyget direkt i e-tjänsten genom att kontaktpersonen på banken skriver under det med sin e-legitimation.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.