Avveckla filial med Bolagsspecialisten

Avveckla filial med Bolagsspecialisten

Avveckla filial med Bolagsspecialisten

Anmäl till Bolagsspecialisten när en filial ska avregistreras. Det gäller exempelvis om filialen upphör med sin verksamhet eller går i konkurs.

Filialen ska avregistreras om det utländska företaget som äger filialen

 • försätts i likvidation
 • går i konkurs
 • upphör med sin verksamhet
 • beslutar att verksamheten i Sverige ska upphöra.

Filialens verkställande direktör eller behörig företrädare för det utländska företaget ska anmäla avregistreringen till Bolagsspecialisten. Om det utländska företaget försatts i konkurs kan anmälan även ske av konkursförvaltaren.

Anmäl på blankett

Använd blanketten  Avregistrering, nr 889 för att anmäla avregistreringen. Anmälan ska lämnas till Bolagsspecialiten.

Någon av följande personer ska skriva under anmälan:

 • filialens verkställande direktör
 • filialens vice verkställande direktör
 • behörig företrädare för det utländska företaget
 • konkursförvaltaren, om det utländska företaget försatts i konkurs
 • borgenär, om borgenären inte har fått full betalning.

Om det är företrädaren för det utländska företaget som skriver under anmälan ska även en handling som styrker firmateckningsrätten i det utländska företaget skickas med. Det kan exempelvis vara ett registreringsbevis eller intyg från notarius publicus.

Skicka med årsredovisningen!

Filialen är bokföringsskyldig fram till den avregistreras. Skicka in årsredovisningshandlingar som omfattar tiden från räkenskapsårets början till tiden för anmälan om avregistrering.

Om det utländska företaget ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och motsvarar ett svenskt aktiebolag ska den avslutande redovisningen för filialen vara ett årsbokslut. I dessa fall behöver endast årsredovisningen för det utländska företaget skickas till Bolagsspecialiten.

Om det utländska företaget ligger utanför EES ska både filialens och det utländska företagets årsredovisning skickas till Bolagsspecialiten.

Bolagsspecialiten kan avregistrera filialen

Bolagsspecialiten har också rätt att på eget initiativ avregistrera filialen. Det kan ske när

 • filialen saknar behörig verkställande direktör
 • filialen saknar särskild delgivningsmottagare – om sådan behövs
 • årsredovisningen för filialen eller det utländska företaget inte har skickats in till Bolagsspecialiten
 • det utländska företaget eller filialen har upphört med sin verksamhet.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.