Årsredovisning – filial

Årsredovisning – filial

Årsredovisning – filial

Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets. Hur bokföringen ska avslutas och om den ska skickas in till Bolagsspecialisten, beror på om det utländska företaget ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inte.

Vem ska skicka in årsredovisning?

Typ av filial Bokföringen avslutas med Skicka filialens årsredovisning? Skicka företagets årsredovisning?
Filial till företag inom EES som är jämförbart med aktiebolag Årsbokslut Nej Ja
Filial till företag inom EES som inte är jämförbart med aktiebolag Årsredovisning Ja Ja
Filial till företag utanför EES Årsredovisning Ja Ja

I de fall ovan där filialen är skyldig att upprätta och skicka in årsredovisning så är den skyldig att göra det även om filialen inte aktivt bedriver verksamhet i Sverige utan betraktar sig som vilande.

Om det utländska företaget bakom filialen betraktar sig som ett vilande företag så måste företaget ändå upprätta och skicka in årsredovisning till Bolagsspecialisten. Undantag kan göras om det utländska företaget inte behöver upprätta och skicka in sin årsredovisning i hemlandet på grund av att det är vilande. Det ska i så fall styrkas för att inte Bolagsspecialisten ska kräva in den. Detta intyg bör lämnas av det utländska företagets registreringsmyndighet.

Årsredovisningsguiden

I vår årsredovisningsguide kan du läsa mer om vad som gäller för just ditt företag. Det finns också information om de olika delarna i en årsredovisning.

Redovisningsvaluta

En filial kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro.

Skicka in årsredovisningarna inom tre månader

Årsredovisningarna för filialen och det utländska företaget ska skickas in senast tre månader efter att årsredovisningarna har presenterats för delägarna. Detta får dock inte vara senare än sju månader efter att filialens räkenskapsår har gått ut.

När krävs revisor?

Filialer som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

  • fler än  3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Filialer som driver finansiell verksamhet i enlighet med 12 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. måste alltid ha revisor.

Filialer till företag inom EES

Om det utländska företaget är jämförbart med ett aktiebolag, ska filialens bokföring avslutas med ett årsbokslut upprättat enligt bokföringslagen (1999:1078). När revisor krävs ska han eller hon granska årsbokslutet, bokföringen och den verkställande direktörens förvaltning. Revisionsberättelsen ställs till filialens verkställande direktör. Årsbokslutet ska vara undertecknat av filialens verkställande direktör.

Filialen ska varje år skicka in en bestyrkt kopia av det utländska företagets årsredovisning (eller motsvarande) och, när det krävs, revisionsberättelse till Bolagsverket. Det utländska företagets handlingar behöver bara skickas in om de är offentliga i hemlandet. Filialens årsbokslut behöver inte skickas in.

För filialer till företag inom EES som inte motsvarar aktiebolag gäller samma regler som för filialer till företag utanför EES, se nästa stycke.

Filialer till företag utanför EES

Om det utländska företaget, oavsett företagsform, finns utanför EES ska filialens bokföring avslutas med en årsredovisning upprättad enligt årsredovisningslagen (1995:1554). När revisor krävs ska han eller hon granska årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. Revisionsberättelsen ska ställas till filialens verkställande direktör och det är också han eller hon som ska skriva under årsredovisningen. Något fastställelseintyg på filialens årsredovisning krävs inte eftersom någon bolagsstämma inte existerar i filialer.

Filialen ska varje år skicka in en bestyrkt kopia av både sin egen och det utländska företagets årsredovisning (eller motsvarande) och, när det krävs, revisionsberättelse till Bolagsspecialisten. Det utländska företagets handlingar behöver bara skickas in om de är offentliga i hemlandet.

Om årsredovisningen inte är offentlig

Det utländska företagets räkenskapshandlingar behöver bara skickas in om de är offentliga i hemlandet. Om handlingarna inte är offentliga så måste det styrkas skriftligt för att Bolagsspecialisten inte ska kräva in dem. I första hand ska en sådan uppgift lämnas av det utländska företagets registreringsmyndighet, Undantagsvis kan uppgiften lämnas av företrädare för det utländska företaget.

Om räkenskapshandlingarna inte är offentliga under flera år i följd måste en uppgift om det ges in för varje räkenskapsår.

Särskilda regler för bank- och försäkringsfilialer

Förutom de regler som gäller för filialen beroende på om företaget ligger inom eller utanför EES gäller särskilda regler för bank– och försäkringsfilialer. Dessa filialer styrs även av:

  • lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
  • lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560)
  • bokföringslagen (1999:1078)

Årsredovisningen ska vara på svenska

Årsredovisning, revisionsberättelse och andra räkenskapshandlingar som skickas in för filialen och det utländska företaget ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Bolagsspecialisten accepterar dock att handlingarna för det utländska företaget är upprättade eller översatta till engelska.

Filialen kan avregistreras om årsredovisningen inte kommer in

Om du inte har skickat in årsredovisningarna för filialen eller det utländska företaget för de två senaste räkenskapsåren kan Bolagsspecialisten avregistrera filialen.

Bolagsspecialisten har även möjlighet att vitesförelägga den verkställande direktören för filialen att skicka in årsredovisningen i tid. Bolagsspecialisten kan ta med kravet på att årsredovisningen ska vara översatt till svenska i sitt vitesförläggande.

Årsredovisning vid avveckling

Filialen är bokföringsskyldig fram till den avregistreras. Skicka in årsredovisningshandlingar som omfattar tiden från räkenskapsårets början till tiden för anmälan om avregistrering.

Om det utländska företaget ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och motsvarar ett svenskt aktiebolag ska den avslutande redovisningen för filialen vara ett årsbokslut. I dessa fall behöver endast årsredovisningen för det utländska företaget skickas till Bolagsspecialisten.

Om det utländska företaget ligger utanför EES ska både filialens och det utländska företagets årsredovisning skickas till Bolagsspecialisten.

Påminnelse till filialer

Med jämna mellanrum skickar vi en påminnelse (på svenska och engelska) till samtliga registrerade filialer om vilka regler som gäller för deras årsredovisningshandlingar.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.